วิสัยทัศ / พันธนกิจ

วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กอง-ภาค สูตินรีฯ  2019

 

VISION

 

สถาบันทางสูตินรีเวชระดับตติยภูมิชั้นนำของกองทัพบก มาตรฐานระดับสากล พร้อมธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม

 

MISSION

  • ให้การบริบาลทางการแพทย์ด้านสูตินรีเวชในระดับตติยภูมิอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณภาพระดับสากล

 

  • จัดการฝึกศึกษาทางด้านสูติศาสตร์ นรีเวชกรรม ให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  แพทย์ประจำบ้าน และ นักศึกษาแพทย์/นักเรียนแพทย์ทหาร
  • พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

  • ตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปรัชญากองสูตินรีเวชกรรม 

      มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ และการพยาบาลที่ได้ระดับมาตรฐานแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่กองสูตินรีเวชกรรมทุกระดับจะร่วมมือกันทำงานตามความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังเพื่อความก้าวหน้าของสถาบัน

ขอบเขตของการบริการ

1.       ให้บริการด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษาฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำแนะนำแก่ผู้มาฝากครรภ์ ผู้มาคลอดบุตร ผู้  ป่วยโรคเฉพาะสตรี ผู้ต้องการวางแผนครอบครัวและผู้ต้องการมีบุตร ผู้รับบริการ ได้แก่ ข้าราชการทหาร  และครอบครัวพลเรือน

2.       ดำเนินการค้นคว้าและวิจัยวิทยาการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

3.       ให้การศึกษาอบรมวิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

4.       ให้การสนับสนุนกองทัพบกตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.       บันทึกและรายงานสถิติผลการปฏิบัติงาน

6.       ให้การบริการ และประสานงานกับหน่วยอื่นภายใน และภายนอก กสน.รพ.รร.6

GEN 1.2 วัตถุประสงค์

1.       ผู้ที่มารับบริการด้านสุขภาพจาก กสน.รพ.รร.6 ได้รับการดูแลตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพสูติศาสตรนรีเวชวิทยา บนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ในปัจจุบัน โดยครบถ้วนตามหลักการของการรักษาพยาบาลแบบ primary , secondary และ tertiary prevention

2.     ดำเนินการค้นคว้าวิจัยวิทยาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาที่เหมาะสมกับปัญหาทางสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยรวม ทั้งดำเนินการตามขั้นตอนในการนำผลงานวิจัยมาใช้แก้ปัญหาทางสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย 

3.     จัดระบบการศึกษาอบรมสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาแก่บุคลากรระดับแพทย์ศึกษาต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมครบกระบวนการแล้ว สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคุณวุฒิที่ระบุในสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ เป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการและครอบครัว รวมทั้งผู้บังคับบัญชา

4.      ปฏิบัติภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมอบหมายเฉพาะการให้สำเร็จลุล่วงภายในเวลาที่กำหนด

5.      จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่มทุกปี

6.      พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ และการเรียนการสอน

7.     เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความสามัคคีและสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร

8.       ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลภายในและภายนอกองค์กร

GEN 1.3 การสื่อสารพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1.      ดำเนินการรวบรวมพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ กสน.รพ.รร.6 จัดพิมพ์ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกนาย

2.       แถลงพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายรับทราบ ในการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

GEN 1.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้และเข้าใจในเป้าหมายการจัดบริการและทราบบทบาทของตนเอง

      จัดการสุ่มทดสอบเจ้าหน้าที่โดยเลือกระดับแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานผู้ช่วย คนงานเจ้าหน้าที่ธุรการ ทำการทดสอบโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 

 

 

Joomla templates by a4joomla